MVP Praha 15. 4. 2017

15.04.2017

MVP Praha 15. 4. 2017
Arwen Tia - V1, CAC (champion cl.),
Judge: Jaussi Yvonne (CH)